Pinus cembra

 pinus.cembraPinus cembra L.
Pino cembro, Cirmolo

 

 

 

 

 

 

Passo Giau, 14.08.2003:

pinus.cembra-giau14.8.03a

pinus.cembra-giau14.8.03b

pinus.cembra-giau14.8.03c

pinus.cembra-giau14.8.03d

pinus.cembra-giau14.8.03e